จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร

จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร

บริษัท เฮงสกรู จำกัด

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 บริษัท เฮงสกรู จำกัด ได้มีการจัดสัมมนานอกสถานที่ เพื่ออบรมพนักงานให้มีการพัฒนาคุณภาพในทุกกระบวนการ การทำงาน  และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรทุกๆฝ่าย